Μέτρο 1.1, Ενέργεια 1.1.2.Β, συγχρηματοδότηση: Ε.Ε. (Ε.Κ.Τ.)

ή αλλιώς: προπαγανδιστικό αφήγημα περί διαφωτισμού, επαναστάσεων, ιστορικής σχέσης Ελληνικού-Δυτικού πολιτισμού

Τι ήταν το «Μέτρο 1.1. Ενέργεια 1.1.2.Β.» που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ.); Ήταν ένα project του Υπουργείου Παιδείας πριν το 2009, αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι λεγόταν ακόμα «Εθνικής Παιδείας». Μιλάμε για το βιβλίο «Ελληνική Ιστορία, Σημαντικοί σταθμοί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα». Ήταν ένα συνοπτικό βιβλίο που απευθυνόταν σε ενήλικες. Ήταν ένα από τα πολλά συγγράμματα που στόχευαν στη διαμόρφωση «ελληνικής εθνικής συνείδησης» στηριγμένης πάνω σε σωρεία αντιεπιστημονικών δεδομένων. Ας δούμε παραδείγματα κι ας προβληματιστούμε για τον πραγματικό συντάκτη και τους εμφανείς συντελεστές.

1. Πότε ιδρύθηκε το πρώτο ελληνικό κράτος της νεότερης εποχής;

Το 1830 μας λέει το βιβλίο, το σωστό είναι το 1800. Η παράλειψη αυτή έχει κολοσσιαία σημασία. Το ζητούμενο για όσους δήλωναν «Έλληνες» ήταν η ίδρυση του κράτους. Κι όμως η ιστορία την παρουσιάζει επιλεκτικά. Αν η ελληνική ιστορία ανέφερε το κράτος της Επτανήσου Πολιτείας θα ήταν αναγκασμένη να αναφέρει πολλά στοιχεία για την εξέλιξη της υπόθεσης του Ρήγα. Αρκεί και μόνο να αναφέρουμε ότι στην «Απολογία» του για το 1821* ο εμπλεκόμενος στην υπόθεση του 1800 Καποδίστριας, δήλωσε εγγράφως ότι δεν ευθύνεται για την Επανάσταση του 21. Ότι δεν την προδιέγραψε το 1819. Ότι η δική του Εταιρεία δεν είχε καμιά σχέση με την Εταιρεία του Ρήγα. Αρκεί ν’ αναφέρουμε ότι «ο σταθμός του 1814» [Οδησσός] αποτελεί την συνέχεια του 1807, όταν -υπό μυστηριώδεις συνθήκες- ένα ανεξάρτητο και αναγνωρισμένο (από το 1802) κράτος έπαψε να υπάρχει.

* Υπόμνημα του 1826 προς τον τσάρο Νικόλαο Α΄ για να εξασφαλιστεί η διεθνής άδεια διακυβέρνησης του ελληνικού κράτους από τον Καποδίστρια. Οι αντιτιθέμενοι στον Καποδίστρια το παρουσίασαν αργότερα ως «Αυτοβιογραφία» και μάλιστα αλλοιωμένη.

2. Για ποια θέματα μιλάει η «Ελληνική Νομαρχία» και για ποια ο Θούριος του Ρήγα;

Σύμφωνα με την ενέργεια 1.1.2.Β. του μέτρου 1.1. του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥπΕΠΘ ο ενήλικας οφείλει να διαμορφώσει εικόνα με βάση τα εξής αποσπάσματα:

Τι εικόνα θα διαμόρφωνε όμως ο ενήλικας, αν οι συντάκτες του βιβλίου επέλεγαν από τα εξής αποσπάσματα:

Η Ελλάς, ω αγαπητοί μου, οκτακοσίους χρόνους προ Χριστού ήκμαζε, … αφού όμως εις τους 375 προ Χριστού, Φίλιππος, ο πατήρ του Μεγάλου Αλεξάνδρου έλαβεν το μακεδονικόν σκήπτρον, δια πρώτην φοράν, ήρχισε, φευ! να μιάνη την ελευθέραν γην της Ελλάδος. … … Η Ελευθερία επλησίασεν εις την προτέραν της κατοικίαν. Ο ήχος της σάλπιγγος του Άρεως εξύπνησεν από τους τάφους των προγόνων μας ήρωας. Ιδού ο Δημοσθένης, από το εν μέρος θεωρεί δεύτερον Φίλιππον εις τον τύραννον της Ηπείρου [Αλή πασά].

Αυθάδεις, βάρβαροι, αμαθείς, βρωμεροί, χυδαιότατοι, άτιμοι, αλαζόνες, με ουτιδανή ψυχή και με εβραϊκή καρδιά … είναι οι προεστοί και οι βρωμοάρχοντες της Κωνσταντινουπόλεως. … ένας βρωμοάρχων του Φαναρίου, ήκουσα ότι εμεσίτευσε και επροσπάθησε να αρχίση να βάλη τάξιν εις τα οθωμανικά στρατεύματα …

Ο νυν αρχιερεύς των Ιωαννίνων είναι μοιχός και αρσενοκοίτης, χωρίς την παραμικράν συστολήν … Ο νυν Ιωαννίνων, καθώς ήκουσα από ένα μάρτυρα αυτόπτην, εις το πρόγευμα τρώγει δυο οκάδες γιαούρτι, και εις το δειλινόν μισήν οκά σαρδέλας ξεκοκαλιασμένας, τας οποίας τρώγει με το χουλιάρι … … Οι αρχιεπίσκοποι τρώγοσι και πίνοσοι ως χοίροι. Κοιμώνται δεκατέσσαρας ώρας την νύκτα και δύο ώρας μετά το μεσημέρι. Λειτουργούσι δυο φοράς τον χρόνον, και όταν δεν τρώγωσι, δεν πίνωσι, δεν κοιμώνται, τότε κατεργάζονται τα πλέον αναίσχυντα και ουτιδανά έργα όπου τινάς ημπορεί να στοχασθή.

Ω γλυκύτατε Ιησού! Ω δίκαιοι Απόστολοι! Ω φιλόσοφοι Πατέρες! Πού είσθε την σήμερον να ιδήτε τους απογόνους σας, … Ω Έλληνες, τον αφανισμόν εις την Ελλάδα προξενεί την σήμερον το ιερατείον. Εκατόν χιλιάδες και ίσως περισσότεροι μαυροφορεμένοι ζώσιν αργοί και τρέφονται από τους ίδρωτας των ταλαιπώρων και πτωχών Ελλήνων. Τόσαι εκατοντάδες μοναστήρια, .. είναι τόσαι πληγαί εις την πατρίδα, επειδή, χωρίς να την ωφελήσουν εις το παραμικρόν, τρώγοσι τους καρπούς της και φυλάττουσι τους λύκους, δια να αρπάζουν και ξεσχίζουν τα αθώα και ιλαρά πρόβατα της ποίμνης του Χριστού. Ιδού, ω Έλληνες, αγαπητοί μου αδελφοί, η σημερινή αθλία και φοβερά κατάστασις του ελληνικού ιερατείου, και η πρώτη αιτία οπού αργοπορεί την ελευθέρωσιν της Ελλάδος. … Συ, ω πατριάρχα, … προσπάθησον να διορθώσης τα κακά … κατεδάφισον όλα τα μοναστήρια δια να ολιγοστεύσης τα βάρη του λαού. …. Έβγαλε από την υπηρεσίαν της εκκλησίας τας γυναίκας, ήτοι τας καλογραίας δια να ολιγοστεύσουν τα αμαρτήματα των καλογήρων. …

Ακροασθήτε τας συμβουλάς του νέου Ιπποκράτους, του εναρέτου φιλοσόφου Έλληνος, του εν Παρισίοις, λέγω, κυρίου Κοραή. …

Ανωνύμου, Ελληνική Νομαρχία, 1806

 

Βεζίρης, Δραγουμάνος, Αφέντης κι αν σταθής,
ο Τύραννος αδίκως σε κάμει να χαθής·
δουλεύεις όλ’ ημέρα σε ό,τι κι αν σοι πη,
κι αυτός πασχίζει πάλιν το αίμα σου να πιη.
O Σούτζος κι ο Μουρούζης, Πετράκης, Σκαναβής,
Γκίκας και Μαυρογένης, καθρέπτης είν’ να ιδής.

Ελάτε μ’ έναν ζήλον σε τούτον τον καιρόν,
να κάμωμεν τον όρκον επάνω στον Σταυρόν·
συμβούλους προκομμένους, με πατριωτισμόν,
να βάλωμεν, εις όλα να δίδουν ορισμόν·
οι Νόμοι να ‘ν’ ο πρώτος και μόνος οδηγός,
και της Πατρίδος ένας να γένη αρχηγός·

γιατί κι η αναρχία ομοιάζει την σκλαβιά·
να ζούμε σαν θηρία είν’ πλιο σκληρή φωτιά.
Και τότε, με τα χέρια ψηλά στον ουρανόν,
ας πούμ’ απ’ την καρδιά μας ετούτα στον Θεόν.
«Ω Βασιλεύ του Κόσμου, ορκίζομαι σε Σε,
στην γνώμην των Τυράννων να μην ελθώ ποτέ!»

Απόσπασμα από το Θούριο του Ρήγα

3. Τι ήταν τα δάνεια, ο Φοίνικας και η Φιλική Εταιρεία;

Με τη σελίδα αυτή συμπληρώνεται μια πλήρης εικόνα της μυθικής ίδρυσης του ελληνικού κράτους. Εφόσον αποσιωπήθηκε η Επτάνησος Πολιτεία, εξαφανίστηκε και η σύγκρουση μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας, η οποία είχε διαμορφώσει ισχυρές ρίζες ήδη το 1780. Με τη σύγκρουση αυτή απούσα, δεν εξηγείται ο «εμφύλιος» του 1824, ούτε συνδέεται με το α’ δάνειο. Όσα αναφέρονται για τα οικονομικά στοιχεία των Δανείων είναι παρωνυχίδες μπροστά στην καταστροφή που επιφέρει στην Επανάσταση η θέληση του Λονδίνου να χρηματοδοτήσει τη μια από τις δυο πλευρές της και να δώσει το δυνατόν περισσότερο χρόνο στον Ιμπραήμ (β’ δάνειο). Όσο για το γ’ δάνειο: η Μ. Βρετανία εμπόδισε τη χορήγησή του στον προβλεπόμενο παραλήπτη (Καποδίστρια) και ο Όθων ουδέποτε διαχειρίστηκε τους πόρους του, αντίθετα, περιορίστηκε η εξουσία του το 1843 με αφορμή την διαχείριση της δυσαρέσκειας που επέφερε η τεχνητή οικονομική κρίση.

Ο Φοίνικας ήταν νόμισμα; Ο Φοίνικας έγινε το πρώτο νόμισμα του Ελληνικού κράτους επειδή ήταν το σύμβολο υπό το οποίο κηρύχθηκε η Επανάσταση (24/2/1821) και το όνομα της Εταιρείας που κυριαρχούσε στο παρασκήνιο της Φιλικής Εταιρείας. Είναι δικαιολογημένη αυτή η παράλειψη;

Η παράγραφος για την Φιλική αποτελεί την αθόρυβη τραγωδία του γλωσσαρίου. Δεν περιλαμβάνει ούτε μια σωστή ή επιβεβαιωμένη πληροφορία κι αυτό είναι επόμενο μετά από τον ιστορικό συμβιβασμό του ~1840 και τους δυο αιώνες συσκοτίσεων και περαιτέρω διαστρεβλώσεων. Για τον μύθο περί της Οδησσού είναι κατ’ αρχήν υπεύθυνη η παραδοσιακή πλευρά και ο Καποδίστριας ο οποίος έπρεπε από το 1814 να υπερπηδήσει άπειρα εμπόδια και να ισορροπήσει διεθνείς πολιτικές, φανερές & μυστικές, προκειμένου να ξεκινήσει η Επανάσταση του 1821.

Τις πταίει;

Ούτε το κεφάλαιο 17ος-18ος αιώνας είναι το μόνο κακοποιημένο, ούτε οι υπογράφοντες συντάκτες έχουν την αποκλειστική ευθύνη, εφόσον τα δυτικά πανεπιστήμια κυριαρχούνται επί δεκαετίες από την αντιστροφή των γεγονότων. Ούτε ξεκίνησε να κακοποιείται από το μηδέν η ελληνική και η ευρωπαϊκή ιστορία το 1990 ή το 2000. Απλώς επιδεινώθηκε τότε η κατάσταση με προοπτική την συνεπικουρία σε όσα ξεκίνησαν το 2010. Το ζήτημα «αναγέννηση-διαφωτισμός» είναι κομβικό για την ευρωπαϊκή ιστορία και την ιστορική σχέση Ανατολής-Δύσης. Και είναι τόσο μεγάλη η σύγχυση, ώστε πολλοί αντιστοιχούν στην «Ανατολή» την Ασία ή τη Μ. Ασία και όχι τον ελληνικό πολιτισμό, δηλαδή το ανατολικό κομμάτι του χριστιανικού (ρωμαϊκού) κόσμου. Δεν αναγνωρίζουν ότι ζητούμενο του 1800 ήταν η επανίδρυση της Ρώμης, δηλαδή η αναδημιουργία και η ενοποίηση της Ευρώπης, η δε σύγκρουση έγινε μεταξύ των δυο τάσεων επί των οποίων είχε γίνει και η ιστορική ρήξη του ρωμαϊκού κόσμου. Με την ευκαιρία, ας σημειώσουμε:

Είναι τόσο βαθειά και μακρά η σύγχυση, ώστε κάποιοι σήμερα ν’ αποκαλύπτουν με «νέα στοιχεία» ότι η «Ελληνική Νομαρχία» είναι έργο του Καποδίστρια! Να πού οδηγεί η μακρά σωρεία των αποκρύψεων. «Προεπαναστατική Ελλάδα» [του 1821] χαρακτήρισε [και] ο Άγγελος Κωβαίος την περίοδο του 1806. Ήταν μια καθαρά επαναστατική περίοδος. Ήταν η περίοδος αφορισμού των Κλεφτών, καθαίρεσης των «ρωσιζόντων» ηγεμόνων Βλαχίας-Μολδαβίας, έναρξης ρωσοτουρκικού πολέμου, ασφυκτικών πιέσεων του Ναπολέοντα κατά της Επανάστασης των Σέρβων και ενάντια στις εξελίξεις της Επτανήσου Πολιτείας.

Όσο για τα «μέτρα» και τις «ενέργειες» των προγραμμάτων Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) … μια προσεκτική ματιά στον τρόπο που ονομάζονται, παρουσιάζονται και κωμικώς αυτοδιαφημίζονται, μας πληροφορεί ότι υπάρχει ακόμα εκεί έξω ένας αντίπαλος κατά του οποίου βάλλουν. Ένας αντίπαλος τον οποίο η ΕΕ με τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ προσπαθεί να κατατροπώσει.

Στέργιος Ζυγούρας

Δείτε σχετικά:

Η Ελλάς ως μέτοχος της Ευρωπαϊκής Ιδέας #4

Μια τεράστια επέτειος: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (Κέρκυρα, 6/4/1819)

Επτάνησος Πολιτεία 1800-07: Η εξαφανισμένη Ιστορία

200 χρόνια Γραικικών Επιτροπών (ή ο αρχαιο-χριστιανικός “Προπομπός” και η άγνοια της Γιάννας)

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Μέτρο 1.1, Ενέργεια 1.1.2.Β, συγχρηματοδότηση: Ε.Ε. (Ε.Κ.Τ.)

  1. Παράθεμα: Ο «εμφύλιος» της υπαίθρου 1943-49 και η κα Μαρίκα του 2022 – Έθνος και Έλληνες στη δεκαετία του 1940 | Το καραβάκι της ιστορίας

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.