Ο μαίτρ της συκοφαντίας στο 21 υπογράφει τη συνταγή (Επιστολή Μαυροκορδάτου, 12/7/1824)

Στέργιος Ζυγούρας

Με αφορμή τη σημερινή περικοπή του Ευαγγελιστή Ματθαίου που μιλάει για τη συκοφάντηση του Χριστού από τους Φαρισαίους, ας θυμηθούμε τον ορισμό της συκοφαντίας που μας άφησε σε γραπτό του ο μαιτρ του αθλήματος στην Επανάσταση του 1821. Γράφει λοιπόν ο Αλέξανδρος Ν. Μαυροκορδάτος πριν από 198 χρόνια:

 . . . . .  τον εχθρόν σου κοίταξε πάντοτε να τον έχης μισούμενον από τον λαόν και περιφρονούμενον και τότε δεν τον φοβείσαι

Ο Χριστός μισήθηκε επειδή θεράπευε τους αρρώστους και έβγαζε τα δαιμόνια από τους δαιμονισμένους. Κατηγορήθηκε λοιπόν ότι [όντας άνθρωπος] ενεργούσε με θαυμαστό τρόπο βοηθούμενος από τον διάβολο. Οι Βαρνακιώτης, Καραϊσκάκης, Ανδρούτσος (και πολλοί άλλοι εντός ή εκτός Ρούμελης) μισήθηκαν επειδή την πατρίδα που απελευθέρωναν δεν την πρόσφεραν στην Αθηνά, αλλά στον Φοίνικα. Κατηγορήθηκαν λοιπόν ότι πρόδωσαν την πατρίδα στον εχθρό, όπου «εχθρός» ήταν ο Τούρκος. Αυτό δεν ταιριάζει ούτε με όσα λέει ο Μαυροκορδάτος, ο οποίος κυρίως χαρακτηρίζει «εχθρό» τον πολιτικό του αντίπαλο. Πρόκειται για την μεγάλη διαμάχη Φοίνικα-Αθηνάς που η ιστορία έχει αποσιωπήσει με κοινή τους συμφωνία λίγο πριν τα μέσα του 19ου αιώνα.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η οργανωμένη συκοφαντία αντιστρέφει την πραγματικότητα. Ο διαβάλλων εμφανίζεται ως εκείνος που αγαπά τον άνθρωπο και ο διαβαλλόμενος προβάλλεται ως εκείνος που εξαπατά τον άνθρωπο.

Η αποκατάσταση του Χριστού δεν απαιτείται και η σχέση μαζί Του είναι -κατ’ αρχήν- θέμα ατομικού βιώματος και πίστης.

Η αποκατάσταση των ανθρώπων του Φοίνικα εκκρεμεί μόνο και μόνο επειδή εκκρεμεί η αποκατάσταση της ιστορικής πραγματικότητας. Όμως η συκοφαντία προσώπων συνεχίζεται ακάθεκτη και μετά το θάνατό τους: επί δυο αιώνες. Βλέπετε, το διακύβευμα της Επανάστασης ήταν παγκόσμιο και ως τέτοιο, εκκρεμεί ακόμα. Συνεπώς, τα Universities (αλλοδαπά και εγχώρια) έχουν προ πολλού προσχωρήσει στην υπεράσπιση της ιστορικής εκδοχής που ψεύδεται πέραν και των συμφωνημένων.

Για την ιστορική παρακολούθηση της επιστολής Μαυροκορδάτου, να πούμε ότι γράφεται μετά τη λήξη της α’ (φανερής) συγκρουσιακής φάσης μεταξύ Αθηνάς-Φοίνικα. Η κυβέρνηση Κουντουριώτη (Αθηνά) έχει ανατρέψει την προσωρινή κυβέρνηση Μαυρομιχάλη (Φοίνικας) και η «Αθηνά» συρρικνώνει το αποτέλεσμα της Επανάστασης στην Πελοπόννησο, διεκδικώντας το εξ ολοκλήρου και με την απειλή ότι αν ο Φοίνικας δεν παραιτηθεί, θα φροντίσει να σβήσει η Επανάσταση. Ενώ η ανατροπή του Μαυρομιχάλη έχει τυπική ακυρότητα, λαμβάνει ουσιώδη νομιμότητα μόνον από το γεγονός της συσπείρωσης δυνάμεων που προκαλεί η κατανόηση της διαδρομής των χρημάτων εκ Λονδίνου. Τα ισπανικά τάλιρα που φθάνουν μέσω Ζακύνθου προορίζονται για την «Γραικική Επανάσταση της Αθηνάς», όχι για την «Επανάσταση του Φοίνικα των Ελλήνων» την οποία ο Καποδίστριας κήρυξε μέσω του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Έτσι, ο Γκούρας και ο Μακρυγιάννης (για παράδειγμα) θα επιλέξουν την Επανάσταση της Αθηνάς. Όσο για τον Π. Μαυρομιχάλη, θα πληρώσει το λάθος που έκανε το 1819 [να ταχθεί με την Επανάσταση του Καποδίστρια] το φθινόπωρο του 1831.

Η επιστολή της 12/7/1824 (Αρχείο Μαυροκορδάτου, τόμος Ε΄, τεύχος iv, σ.640-641):

Γενναιότατε αγαπητέ στρατηγέ (Γ. Τζιόγκα)

Έλαβον το από 1 Ιουλίου γράμμα σου διά του χιλιάρχου Καραγιάννη και ήκουσα όλα τα προβαλλόμενα και εκατάλαβα. Χθες έλαβον και το από 10 Ιουλ. ομοίως. Εις πολλά των προβαλλομένων σου είμαι σύμφωνος και ενεργούνται, εις άλλα όμως κατά μέρος όχι. Το να ταπεινωθούν οι αντιπατριώται και να μην τους δοθούν μέσα διά να ημπορούν εις το εξής να βλάπτουν είναι δικαιότατον, καθώς αναγκαιότατον είναι να δοθούν τα μέσα και να προβλεφθούν όσοι εστάθησαν με το μέρος της Διοικήσεως και εφάνησαν τέκνα ευπειθή. Το να κατατρεχθούν όμως ούτε της πολιτικής είναι ούτε του παρόντος καιρού και εναντίον εις την αμνηστείαν, την οποίαν εσχάτως εκήρυξεν η Διοίκησις δι’ όσους έσφαλαν, υποσχομένη εις μεν τους στρατιωτικούς τελείως την συγχώρεσιν, όταν πραγματικώς δείξουν την ευπείθειάν των εις την Διοίκησιν και τρέξουν κατά του εχθρού και κάμουν το χρέος των όπου και όπως διορισθούν· εις δε τους πολιτικούς αμνηστείαν των παρελθόντων, με την ποινήν όμως του να μην ημπορέσουν να διορισθούν ούτε παραστάται ούτε εις το Εκτελεστικόν ούτε υπουργοί διά τον παρόντα και ερχόμενον χρόνον. Δεν είναι δε της πολιτικής λέγω το να κατατρεχθούν διαφορετικά, επειδή ο απλούς λαός συνηθίζει να δείχνη συμπάθειαν δι’ όσους πάσχουν, χωρίς να εξετάζη αν δικαίως ή αδίκως πάσχουν και ούτως η περισσοτέρα καταδρομή κάμνει οπού αυτοί να ευρίσκουν τους συμπαθούντας, το οποίον δεν συμφέρει. Είναι δε και αληθέστατον αξίωμα της πολιτικής ότι, όταν καταβάλης ένα σου εχθρόν, εάν θελήσης και να τον χάσης, αντί ενός αποκτάς περισσοτέρους εχθρούς. Έχομεν παράδειγμα πρόσφατον εις τας ημέρας μας τον Αλή πασά, εσκότωνεν ένα εχθρόν, του εφύτρωναν δέκα ή δεκαπέντε, δηλαδή όλοι οι συγγενείς του σκοτωμένου και οικείοι. Τον εχθρόν σου κοίταξε πάντοτε να τον έχεις μισούμενον από τον λαόν και περιφρονούμενον και τότε δεν τον φοβείσαι. Πρόσεχε να μην λαμβάνη τα μέσα του να σε βλάψη, εάν δε νομίζης ότι κερδίζεις εάν τον ξεκάμης ή εάν τον τυραννήσης, απατάσαι, διότι αποκτάς εχθρούς περισσοτέρους και τον κάμνεις να κερδίση φίλους, γινόμενος άξιος της συμπαθείας των πολλών. Δεν ηξεύρω αν είσαι σύμφωνος με την γνώμην μου. Ελπίζω όμως ότι συν Θεώ ογλήγορα θέλομεν ανταμωθή και τότε τα ομιλούμεν πλατύτερον. Το διά τον Καραϊσκάκη γράμμα το πέμπω προς την Διοίκησιν, ομοίως και διά τον προβιβασμόν του χιλιάρχου Αναγνώστου, γράφων και ο ίδιος τα δέοντα. Διά τον Πεσιλή, επειδή οι κλέπται ηκούσθησαν εις τον Βάλτον, δεν έκρινα εύλογον να ενεργήσω ακόμη τίποτε πριν ιδεασθώ καλύτερα.

Ο Κομανδάντες του Καλάμου έχει δίκαιον διά τον Στάϊκον, αυτός όμως και αν δεν υπερασπίζεται κατ’ ευθείαν από τον στρατηγόν Μακρήν, υπερησπίζετο όμως από εκείνους οι οποίοι σχεδόν ορίζουν τον Μακρήν (δηλ. Μουρελάν και Τζερπέλην)· έγραψα τον Μακρήν διά να πιάση τον Κώσταν Δούκαν, οπού ήτον μαζί με τον Στάϊκον και δεν το ενήργησε. Δεν ηξεύρω αδελφέ τι να ειπή τινάς. Ομοίως και διά την πολιταρχίαν του Ανατολικού πάλιν είχαν ανακατώσει τον Μακρήν και επάσχισαν να τον βάλουν υποψίαν. Δεν εκατόρθωσαν μεν τίποτες, διότι ο Μακρής δεν έδωσε πίστιν, αναγκάσθην όμως ν’ αφήσω το πράγμα εκκρεμές.

Ο Ομέρ πασάς δεν είναι αμφιβολία, ότι είναι μεταξύ Άρτας και Κομποτίου στρατοπεδευμένος με περίπου έξη χιλ. στράτευμα. Βαρνακιώται και Γώγοι και οι συντρόφοι των δεν είναι αμφιβολία, ότι τον οδηγούν εις τα πάντα· κρίνω αναγκαίον να συστήσωμεν δύο στρατόπεδα, το μεν εις τον Καρβασαρράν, το δε εις τον Πέρσοβον και από το άλλο μέρος να έχωμεν τον στρ. Ράγκον και τον Κ. Οικονόμου, προς τον οποίον γράφω και εγώ διά τες φαμελίες να τες στείλη εις το Ξηρόμερον και εν ταυτώ να στείλη να πάρη τους μισθούς των στρατιωτών του και τούτο διά να ελκύση και άλλους από τους συμπατριώτας του.

Και η γεν(ναιότης σου) στείλε ή τον γραμματέα σου ή όποιον ημπορέσεις με τους λογαριασμούς, διά να δοθούν οι μισθοί του σώματός σου διά εξ μήνας μέχρι τέλους του Ιουλίου, δίδων σημείωμα και των όσων επερίλαβες από αυτού, διά να ξεπεσθούν από την ποσότητα.

Νεωτέρας ειδήσεις από Ψαρά δεν έχω, διά τον Αιγυπτιακόν στόλον με γράφουν ότι αργοπορεί ολίγον ακόμη. Ο Δερβίς πασάς είναι πάντοτε εις το Λιανοκλάδι. Εδιωρίσθησαν από την Διοίκησιν στρατεύματα διά τα Σάλωνα.

Διά χαρτί και μπολίνια έγραψα εις Μεσολόγγι και αύριον ερχόμενα σε τα στέλνω.

Προσμένω με ανυπομονησίαν την απόκρισιν διά τους ανθρώπους οπού επιάσθηκαν, μ’ όλον οπού ήκουσα πώς να εκατώρθωσαν να έφυγαν με την βάρκαν και να ήλθαν εις Κάλαμον, δεν το έχω όμως διά σωστόν.

Τη 12 Ιουλίου 1824

(Α. Μαυροκορδάτος)

Ανατολικόν

Ως προς το ιστορικό γεγονός – Βλ. σχετικά

1825: Επίσημη καταγγελία της διχαστικής πολιτικής του Μαυροκορδάτου

27/2/1821: Ο Φοίνικας υψώνεται, η Αθηνά οργίζεται, η μεταξύ τους διαμάχη διευρύνεται

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1819 ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 (14ο μέρος)

200 χρόνια Γραικικών Επιτροπών (ή ο αρχαιο-χριστιανικός “Προπομπός” και η άγνοια της Γιάννας)

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.